SAGLASNOST SA OPŠTIM USLOVIMA KORIŠĆENJA

Korišćenjem sistema iguanahandmade.co.rs, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.

UVODNE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja propisuju se uslovi i pravila koji se odnose na korišćenje Internet stranice www.iguanahandmade.co.rs od strane Krajnjih korisnika. Pročitanim Opštim uslovima, Krajnji korisnici potvrđuju da se slažu s ovde iznesenim uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje Internet stranica www.iguanahandmade.co.rs u skladu s njima. Pravo Korišćenja ovih Internet stranica lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet uopšteno pouzdana okolina, može doći do povremenih prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA (www.iguanahandmade.co.rs). Iz tog razloga, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA ne može da bude odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA da ovu Internet stranicu učini dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u nedelji, Internet stranica ponekad možda neće biti dostupna zbog bilo kog razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod kontrolom, tako i izvan kontrole SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA pristup Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Internet stranice www.iguanahandmade.co.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Internet stranice www.iguanahandmade.co.rs može da prestane da šalje bilo koji deo informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može da promeni ili ukine bilo koji način prenosa podataka i može da promeni brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korišćenjem ovih Internet stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni sa ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih Internet stranica.

DEFINICIJE

Internet stranica pruža interaktivnu online uslugu putem Web sajta na domenu www.iguanahandmade.co.rs, kojom upravlja SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, Novi Sad na World Wide Web mreži (u daljem tekstu - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju Internet stranice www.iguanahandmade.co.rs, partnerske firme i treće strane. Pod pojmom „Web sajta“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve Web stranice koje se nalaze unutar domena www.iguanahandmade.co.rs.

- Web stranica: www.iguanahandmade.co.rs,

- Roba: proizvodi dostupni na Web stranici www.iguanahandmade.co.rs,

- Krajnji Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno, tako i posredno koristi ili je koristila usluge www.iguanahandmade.co.rs.

- Ponuda: ponuda robe na Web stranici www.iguanahandmade.co.rs.

PRAVA I OBAVEZE

Prodavac, preko sajta www.iguanahandmade.co.rs prodaje robu i usluge na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije za svoje ime i za svoj račun.

Objavljivanje informacija o robi na web sajtu predstavlja ponudu sajta www.iguanahandmade.co.rs, i poziv korisniku da učini ponudu za kupovinu pod objavljenim uslovima, klikom na dugme ‘’Kupi’’. Ukoliko sajt www.iguanahandmade.co.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika, nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj količine robe koje je prodavac unapred odredio.

Korisnik robu plaća dostavljaču i oslobađa sajt www.iguanahandmade.co.rs od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Iguana Hand Made nije odgovorna.

Korisnik je saglasan da od sajta www.iguanahandmade.co.rs prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe putem web sajta uz pravo, da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt www.iguanahandmade.co.rs pismenim putem.

PROMENA USLOVA

www.iguanahandmade.co.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni, bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Takve izmene mogu između ostalog uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Zato, savetujemo korisnike da s vremena na vreme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi ostali informisani o takvim promenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka, i vi nastavite da koristite naše Internet stranice, podrazumeva se da prihvatate Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmena ili brisanje uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah, nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korišćenje ovih Internet stranica od strane Krajnjeg korisnika, nakon takvog obaveštenja, podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

REKLAMACIJA

U slučaju bilo kakvih problema možete nas kontaktirati putem broja telefona 063/10 80 388 ili putem e mail-a iguanamade@gmail.com

Rok za reklamacije iznosi 5 dana od datuma kupovine. Vaše reklamacije biće obrađene i o ishodu istih bićete obavešteni u roku od 5 radnih dana od dana primanja reklamacije.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Svi materijali koji se nalaze na internet stranicama www.iguanahandmade.co.rs ekskluzivno su pravo SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava, kao i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH  INTERNET STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava nekog drugog oblika intelektualnog vlasništva koje može dovesti do pokretanja građanskih ili privrednih postupaka i/ili do iniciranja prekršajnog postupka protiv počinitelja. Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj internet stranica www.iguanahandmade.co.rs, a u skladu s propisima Republike Srbije. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala, bez izričitog pismenog odobrenja SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA i nositelja autorskog prava. Krajnji korisnik neće na ovim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA nema nikakvu obavezu da obaveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Internet stranica, Krajnji korisnik/prodavac garantuje da je nosioc prava na tim materijalima izričito dao SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području Republike Srbije. Krajnji korisnik/prodavac takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu ličnu upotrebu. Time Krajnji korisnik/prodavac daje pravo SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA da menja, kopira, objavi i distribuira bilo koji materijal koji ovaj učini dostupnim na ovim Internet stranicama. Uslovi navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, kao i njenih sestrinskih firmi, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime da provodi te uslove.

ODGOVORNOST

Krajnji korisnik se izričito slaže da korišćenje Web stranica www.iguanahandmade.co.rs vrši isključivo na sopstvenu odgovornost. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA ne garantuje da upotreba ove Web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA  ne garantuje za posledice koje mogu nastati upotrebom ove Web stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih Web stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim prisupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja može nastati kao posledica navedenog u potpunosti pada na teret Krajnjeg korisnika.

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA ili drugo fizičko/pravno lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Web stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih Web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi korišćenja ovde određeni imaju odnositi na celokupan sadržaj www.iguanahandmade.co.rs  Web stranica.

Uključujući i sve predhodno navedene uslove SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim Web stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija o Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizilaze ili mogu proizaći. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA i ostala gore navedena lica neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit.

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji Krajnji korisnik, pretplatnik, neovlašćeni korisnik ili bilo koje treće lice može postaviti na ove Web stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji jeste ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane www.iguanahandmade.co.rs administratora. www.iguanahandmade.co.rs zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji proceni da je neprikladan.

Krajnji korisnik je upoznat sa obavezom i saglasan je da će obeštetiti, odnosno neće smatrati odgovornim www.iguanahandmade.co.rs i SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA, njegove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih i u pogledu svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Web stranica od strane Krajnjeg korisnika.

UKIDANJE LOZINKE I KORISNIČKOG RAČUNA

www.iguanahandmade.co.rs je ovlašten da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. www.iguanahandmade.co.rs zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje www.iguanahandmade.co.rs, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Uslova korišćenja od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi korišćenja  precizirani odredbama o Promeni uslova, Krajnjem korisniku, Intelektualnoj svojini i Odgovornosti neće prestati da važe između Krajnjeg korisnika i www.iguanahandmade.co.rs.

SADRŽAJ VEB STRANICA

www.iguanahandmade.co.rs, slično kao i pružaoci Internet usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Prema tome, www.iguanahandmade.co.rs nema više uređivačke kontrole nad tim sadržajem nego što je ima javna biblioteka, knjižara ili kiosk. Bilo kakva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružaoce informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA. Ni www.iguanahandmade.co.rs, niti bilo koji treći pružaoc informacija ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.

U mnogim slučajevima, sadržaj koji je dostupan na ovim Internet stranicama predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA. www.iguanahandmade.co.rs ne autorizuje te informacije, te stoga nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na www.iguanahandmade.co.rs internet stranicama, od strane bilo kog lica koje nije ovlašćeno ili zaposlen u www.iguanahandmade.co.rs, ili koji ne obavlja poslove po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uslovima www.iguanahandmade.co.rs neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije koje je dobio putem www.iguanahandmade.co.rs sistema. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.iguanahandmade.co.rs sistema. www..iguanahandmade.co.rs sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružaoci sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA sadržaja na stranicama trećih strana, i time www.iguanahandmade.co.rs striktno negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi web stranicama trećih strana, on to čini na sopstvenu odgovornost. Korisnik koji nema potpisan ugovor sa SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA koji striktno dozvoljava, ne sme postaviti link na www.iguanahandmade.co.rs internet stranice s bilo koje druge internet stranice. www.iguanahandmade.co.rs zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo koje link u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj diskrecionoj oceni.

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa preostali delovi ovih Uslova ostaju na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom, koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje Web stranice www.iguanahandmade.co.rs osobama mlađim od 18 godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje Web stranice www.iguanahandmade.co.rs, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u www.iguanahandmade.co.rs. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan Osnovni sud u Novom Sadu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga i kupovinom na Web stranici www.iguanahandmade.co.rs smatra se da je Krajnji korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.